Tjänster

Offentlig upphandling 

Upprättande av anbud

Överprövning av anbud

Skadeståndstvister

Sekretessfrågor

Bolagsrätt

Bolagsstämmor

Minoritetsskydd för aktieägare

Omstruktureringar

Emissioner

Inlösen

Aktieägaravtal

Emissionsavtal

Företagsöverlåtelser

Legal DD 

Förvärsavtal

IT

Licensavtal

Supportavtal

Underhållsavtal

Molntjänster

IT-policies

IT-säkerhet och GDPR

Arbetsrätt

Anställningsavtal

Uppsägningar

Omorganisationer och driftinskränkningar

Förhandlingar enligt medbestämmandelagen

Tvister i domstol

Kommersiella avtal

Samarbetsavtal

Distributionsavtal

Franschiseavtal

Uppdragsavtal

Sales promotionavtal