Välkommen till

DAL & PARTNERS
Advokatbyrå!

Om byrån

Vi levererar högkvalitativa affärsjuridiska tjänster på ett lättbegripligt och lättillgängligt sätt. 

Vi kombinerar juridisk spetskompetens och bredd med affärsförståelse. 

Vi ligger i framkant med att utnyttja IT för att tillhandahålla kostnadseffektiva tjänster och produkter.

Vi fokuserar på ägarledda bolag.  

Vi agerar alltid på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. 

Våra tjänster

Offentlig upphandling 

Upprättande av anbud

Överprövning av anbud

Skadeståndstvister

Sekretessfrågor

Bolagsrätt

Bolagsstämmor

Minoritetsskydd för aktieägare

Omstruktureringar

Emissioner

Inlösen

Aktieägaravtal

Emissionsavtal

Företagsöverlåtelser

Legal DD 

Förvärsavtal

IT

Licensavtal

Supportavtal

Underhållsavtal

Molntjänster

IT-policies

IT-säkerhet och GDPR

Arbetsrätt

Anställningsavtal

Uppsägningar

Omorganisationer och driftinskränkningar

Förhandlingar enligt medbestämmandelagen

Tvister i domstol

Kommersiella avtal

Samarbetsavtal

Distributionsavtal

Franschiseavtal

Uppdragsavtal

Sales promotionavtal

Värderingar

Uppförandekod. Byråns uppförandekod syftar till att tydliggöra våra värderingar och arbetssätt när det gäller arbetsmiljö, mångfald, miljö och affärsetik. Om du vill veta mer om byråns uppförandekod, klicka på denna länk.

God advokatsed. Som advokatbyrå har vi att följa regler om god advokatsed. God advokatsed är de etiska regler som en advokatbyrå arbetar efter och som har utarbetas av Sveriges advokatsamfund.

De grundläggande principerna för god advokatsed är: 

  • Trohet och lojalitet mot klienten 
  • Oberoende 
  • Konfidentialitet
  • Undvikande av intressekonflikter

Personlig integritet. Byrån värnar om den personliga integriteten och följer gällande dataskyddslagstiftning. Om du vill veta mer om hur vi behandlar personuppgifter, klicka på denna länk.

Kontakt

Jon Dal, Advokat och partner, Dal & Partner advokatbyrå.

Jon Dal

Advokat och partner 

Mobil: 0733-448836 
E-post: jon.dal@dalpartners.se