Byråns uppförandekod 

Byråns uppförandekod (Koden) syftar till att tydliggöra våra värderingar och arbetssätt när det gäller arbetsmiljö, mångfald, miljö och affärsetik.

Koden är antagen av styrelsen som är ytterst ansvarig för implementeringen av Koden. Koden utvärderas årligen och uppdateras vid behov. Koden gäller för alla medarbetare på byrån och det är delägarnas ansvar att tillse att Koden följs av alla medarbetare. Samtliga medarbetare utbildas kontinuerligt i de frågor som Koden omfattar. 

Arbetsmiljö

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi strävar efter att vara en bra arbetsgivare för samtliga medarbetare och erbjuda en inkluderande arbetsplats som genomsyras av respekt, jämställdhet, mångfald, medinflytande, arbetsglädje och utveckling. Vi ska erbjuda en bra och säker arbetsplats och främja god hälsa hos våra medarbetare. Vi uppmuntrar balans mellan privatliv och arbete med rimliga arbetstider och möjlighet till flexibilitet.

Mångfald 

Byrån främjar en inkluderande arbetskultur som präglas av förtroende och respekt för varandra. Vi tror att människors olikheter bidrar till en attraktiv och dynamisk arbetsplats. Samtliga medarbetare ska omfattas av samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön, sexuell läggning, religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning eller ålder. Byrån har nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling, trakasserier, mobbing och diskriminering.

Miljö 

Målsättningen för vårt miljöarbete är att verksamheten ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och att vi kontinuerligt ska minska den negativa miljöpåverkan. Vi strävar efter att spara energi, återvinna visst avfall, sänka materialförbrukningen och väljer produkter med låg miljöbelastning. Vi väljer interaktiva möten framför fysiska möten och måste vi resa väljer vi tåget före flyg.

Affärsetik 

Byrån tar avstånd från all form av korruption. Vid representation, anordnande av företagsevenemang, sponsring eller upphandlingar är det varje medarbetares ansvar att följa Institutet mot mutors Näringslivskod samt byråns riktlinjer om gåvor och andra förmåner. Byråns verksamhet får inte används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Detta säkerställs genom att vi har god klientkännedom och förståelse för uppdragets syfte.